• TIN TỨC
  • điều hòa âm trần daikin

điều hòa âm trần daikin

điều hòa âm trần daikin

 máy âm tr?n cassette FCNQ21MV1/RNQ21MV19 công su?t 21.000BTU, 1 chi?u s? d?ng ga R410A là model m?i nh?t máy di?u hòa âm tr?n Daikin thi?t k? m?t n? m?i giúp lu?ng gió th?i tròn d?u 360 d? phân b? nhi?t d? d?u trong phòng.

Ðiều hòa âm trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV19 model m?i công su?t 21.000BTU thay th? model cu có công su?t g?n tuong duong 24.000BTU - FHC24PUV2V/R24PUV2V

Tính d?n th?i di?m hi?n t?i so v?i các thuong hi?u máy di?u hòa âm tr?n cassette bán t?t khác: Ði?u hòa âm tr?n Panasonic, hay LG thì máy di?u hòa âm tr?n 21000BTU duy nh?t ch? có ? Daikin phù h?p l?p d?t cho phòng có di?n tích 40m2.

V?i vi?c chia nh? công su?t máy di?u hòa, Daikin hu?ng t?i vi?c nâng cao hi?u su?t s? d?ng và ti?t ki?m chi phí cho ngu?i tiêu dùng.

S?ng khoái và thu?n ti?n t?i uu nh? 2 ch? d? th?i gió

Luu ý: Hu?ng gió du?c cài d?t ? v? trí tiêu chu?n khi xu?t xu?ng. V? trí có th? du?c thay d?i b?ng di?u khi?n t? xa.

Phù h?p v?i tr?n cao: Lu?ng gió s?ng khoái du?c th?i xu?ng sàn ngay c? d?i v?i các không gian có tr?n nhà cao.

T?c d? qu?t có th? thay d?i: Cao/Th?p: Cài d?t ? m?c cao cho phép gió th?i xa nh?t, cài d?t ? m?c th?p h?n ch? gió lùa.

H?n gi? T?t/M?: Máy b?t d?u ho?t d?ng khi th?i gian cài d?t sàn c?a h?n gi? M? trôi qua và d?ng ho?t d?ng khi d?n th?i gian cài d?t sàn c?a h?n gi? T?T.

Bom nu?c x? du?c trang b? nhu ph? ki?n tiêu chu?n v?i m?c nâng 850 mm.

Nh? g?n và ho?t d?ng êm

Luu ý: giá tr? quy d?i phòng không d?i âm, do theo thông s? và tiêu chu?n JIS. Giá tr? có th? thay d?i trong v?n hành th?c t? do tác d?ng c?a di?u ki?n xung quanh.

Bom nu?c x? du?c trang b? nhu ph? ki?n tiêu chu?n v?i m?c nâng 850 mm.

Để lại bình luận

Về đầu trang